O firme 2018-04-18T15:36:02+00:00

O firme

Vaša spokojnosť je naším poslaním

Firma NAJ Klima s.r.o. vznikla v roku 2008 ako rýchlo sa rozvíjajúca a perspektívna spoločnosť. Už v roku 2010 sme rozšírili našu pôsobnosť aj na český, maďarský a rakúsky trh. Dôkazom úspechu sú aj početné projekty realizované po celej západnej a strednej Európe.

Hlavným cieľom našej obchodno-realizačnej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základným pilierom firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia. Od prvého kontaktu s klientom sa snažíme odovzdávať najnovšie a komplexné informácie. Poskytujeme odborné projektovanie aplikovaním individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi. Spätnou väzbou získané informácie prispievajú k efektívnemu zlepšovaniu našich služieb. Stratégiou spoločnosti je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov a tak poskytovať komplexný a dlhodobý servis.

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. realizuje dodávku a montáž klimatizačných, vzduchotechnických a vykurovacích zariadení. Súčasťou je vyhotovenie projektovej dokumentácie a poskytovanie záručného a pozáručného servisu. Spolupracujeme s externými profesionálnymi pracovníkmi, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. Ich prax, odborná spôsobilosť a profesionálny prístup sú garantom Vašej i našej spokojnosti.

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že nadviažeme úspešnú a dlhodobú spoluprácu.

NAJ Klima s.r.o má oprávnenia a osvedčenia vykonávať nasledovné činnosti:

1. Osvedčenie na činnosť:
A Odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa §16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.

V rozsahu:
technické zariadenia plynové skupina B na:

 • f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
 • g1 rozvod plynov s pretlakom plynu 0,4 MPa vrátane
 • h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW
 • h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 50kW

2. Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav §7 ods. 2 zákona č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných sústav a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Oprávnenie na druh činnosti:

 • O Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
 • OU oprava a údržba
 • M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:
technické zariadenia tlakové skupina A

 • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny

technické zariadenia tlakové skupina B

 • a kotly parné a kvapalinové, V. trieda
 • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
 • f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

4. Osvedčenie na činnosť:

 • O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie tlakové podľa §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

5. Oprávnenie na druh činnosti:

 • O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
 • OU oprava a údržba
 • OU1 oprava a údržba bez zvárania
 • R rekonštrukcia
 • M montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky

NAJ Klima s.r.o má povolenia vykonávať nasledovné odborné skúšky a prehliadky:

Plynové zariadenia

vykonanie odborných skúšok a prehliadok rozvodov plynu – vyhradené technické
zariadenia plynové – skupina Bg (prílohy č.1. IV. časť bod Bg) vyhlášky 508/2009 Z.z.):

 • odborná prehliadka ( 1x za 3roky )
 • odborná skúška ( 1x za 6 rokov )

vykonanie odborných skúšok a prehliadok plynových spotrebičov – vyhradené technické zariadenia plynové – skupina Bh ( príloha č.1. IV. Časť bod Bh vyhlášky 508/2009 Z.z ) s menovitým tepelným výkonom do 500 kW:
Plynové kotle:

 • odborná prehliadka ( 1x za 1 rok )
 • odborná skúška ( 1x za 3 roky )

vykonanie odborným skúšok a prehliadok regulátorov pretlaku ZP s výkonom nad 25m3
do prevádzkového pretlaku na vstupe 400 kPa – vyhradené technické zariadenia plynové – skupina Bf ( príloha č.1. IV. časť bod Bf, vyhláška 508/2009 Z.z )

 • odborná prehliadka ( 1x za 1 rok )
 • odborná skúška ( 1x za 3 roky )

Tlakové zariadenia

vykonanie odbornej prehliadky NTL kotolne podľa §16 vyhl. SÚBP č.25/ 1984 Zb.z. 1x za rok
vykonanie opakovanej vonkajšej a vnútornej prehliadky kotla V. triedy – vyhradené technické zariadenia tlakové – skupina Ba) pod+la prílohy č.1., I. časť vyhlášky 508/2009 Z.z.) a prílohy. č.5. :1x za rok
vykonanie opakovanej vonkajšej a vńutornej prehliadky tlakových nádob stabilných – vyhradené technické zariadenia tlakové – skupina Ba) podľa prílohy č.1., I.časť a prílohy č.5 vyhlášky 508/2009 Z.z):

 • opakovaná vonkajšia prehliadka ( 1x za rok )
 • opakovaná vnútorná pehliadka ( 1x za 5 rokov )

Kontrola vykurovacieho systému:

 • vykonanie kontroly vykurovacieho systému zmysle zákona 314/2012 Z.z

NAJ Klima s.r.o má oprávnenia vykonávať nasledovné činnosti:

Osobitné oprávnenie na druh činnosti:
Projektovanie a návrh EPS BOSCH – adresovaný systém FPA 5000 a FPA 1200

Osobitné oprávnenie na druh činnosti:
Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie (systém BENTEL SECURITY)

Osobitné oprávnenie na druh činnosti:
Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie pre ústredne a príslušenstvo série SYNCRO, hlásiče a príslušenstvo série Argus Vega a Altair.

Osobitné oprávnenie na výkon činnosti:
Inštalácia, opravy a projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie ARITECH FP 1216, FP2000, FP604, 1X a2X

Oprávnenie na vykonávanie činnosti:
Projektovanie na zariadenie na zariadeniach: EPS ESSER 8000

Oprávnenie na činnosť:
RT- revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

V rozsahu:

 • E2A – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.
 • E2B – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.

Oprávnenie na činnosť:
Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu.
E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov

 • A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

KLIMATIZÁCIA

V súčasnosti sa klimatizácia stáva bežným štandardom
moderného bývania. Dnes už považujeme za
samozrejmosť, že priestory, v ktorých…

ĎALEJ

VZDUCHOTECHNIKA

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80%
svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne
tomu narastá nebezpečenstvo…

ĎALEJ

VYKUROVANIE

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných
domov existuje na výber viacero možností
vykurovania podľa zdroja tepla..

ĎALEJ