Obchodné podmienky 2018-04-19T14:13:53+00:00

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti NAJ Klima s.r.o.

Pre kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webshop NAJ Klima.

článok 1
Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru prostredníctovm webshop NAJ Klima môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

článok 2
Postup pri objednávaní
Zákazník si môže systémom webshop NAJ Klima objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ.
Po objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme webshop NAJ Klima. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému a spoločnosť NAJ Klima s.r.o. ktorá ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.
Po vytvorení objednávky bude objednávka zaregistrovaná v systéme webshop NAJ Klima. Webshop NAJ Klima zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou NAJ Klima s.r.o. Obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného zákonníka Slovenskej republiky a platných predpisov.
Webshop NAJ Klima umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie …).

článok 3
Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH. Zákazníkovi sa po stlačení tlačidla ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA vytlačí zálohová faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, výške ceny a účte spoločnosti NAJ Klima s.r.o., na ktorý treba zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Zákazník môže úhradu faktúry uskutočniť aj osobne na pobočke spoločnosti NAJ Klima s.r.o. kde sa mu vytvorí doklad o zaplatení a dohodne sa ďalší postup ako a kde prevezme objednaný tovar.

článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak spoločnosť NAJ Klima s.r.o. nemá tovar fyzicky na sklade (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.
Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti NAJ Klima s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť NAJ Klima s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode medzi spoločnosti NAJ Klima s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť NAJ Klima s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme webshop NAJ Klima ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 500 €, bude doprava tovaru účtovaná zákazníkovi. Ak suma objednávky je najmenej 500€, spoločnosť NAJ Klima s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť NAJ Klima s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.
Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na pobočke spoločnosti NAJ Klima s.r.o., bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na pobočke spol. NAJ Klima s.r.o. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý náhradný postup.
V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, ktorá nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne.

článok 5
Storno objednávky
Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku písomne na adresu Hrachová 4, 821 05 Bratislava, telefonicky +421/948 797 316 alebo e-mailom na adresu info@najklima.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť NAJ Klima s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázateľné náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom „tovar je iba na záväznú objednávku“ aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.
Storno objednávky zo strany NAJ Klima s.r.o. Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť NAJ Klima s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti NAJ Klima s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť NAJ Klima s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez systém webshop NAJ Klima kúpil montážny materiál napr. konzolu na upevnenie vonkajšej kondenzačnej jednotky, ktorú nainštaloval a neskôr zistil, že mu nevyhovujú rozmery, ktoré sú vždy jasne uvedené na webshop NAJ Klima k predmetnému tovaru…
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@najklima.sk , alebo poštou na adrese Hrachová 4, 821 05 Bratislava. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti NAJ Klima s.r.o. osobne na pobočke spol. NAJ Klima s.r.o. alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou NAJ Klima s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

článok 7
Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
Zákazník si môže reklamáciu uplatniť na pobočke spoločnosti NAJ Klima s.r.o. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti NAJ Klima s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou NAJ Klima s.r.o. (e-mailom na adrese info@najklima.sk telefonicky +421/948 797 316
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo vady ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Reklamačný poriadok pre zákazníkov webshop NAJ Klima – NAJ Klima s.r.o.

KLIMATIZÁCIA

V súčasnosti sa klimatizácia stáva štandardom
moderného bývania. Dnes už považujeme za
samozrejmosť, že priestory, v ktorých…

ĎALEJ

VZDUCHOTECHNIKA

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80%
svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne
tomu narastá nebezpečenstvo…

ĎALEJ

VYKUROVANIE

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných
domov existuje na výber viacero možností
vykurovania podľa zdroja tepla..

ĎALEJ